آمار کلی

کد ملی: 373232XXXX

تعداد کل شرکت‌ها: 1

شرکت فعال: 1

خارج شده: 0

منحل شده: 0

خدمات ثبتی

ثبت تغییرات شرکت در کمترین زمان

لیست شرکت‌ها


نام سمت وضعیت طول دوره
مسکن کارکنان آب و خاک کردستان عضو هیئت مدیره فعال 1395/05/15 تا کنون