آمار کلی

کد ملی: 117083XXXX

تعداد کل شرکت‌ها: 1

شرکت فعال: 1

خارج شده: 0

منحل شده: 0

لیست شرکت‌ها


نام سمت وضعیت طول دوره
پیشرو درمان زنده رود بازرس اصلی فعال 1398/03/25 تا کنون