آمار کلی

کد ملی: 005462XXXX

تعداد کل شرکت‌ها: 3

شرکت فعال: 1

خارج شده: 1

منحل شده: 1

لیست شرکت‌ها


نام سمت وضعیت طول دوره
نما موتور پیشران نایب رئیس هیئت مدیره خارج شده 1397/12/08 تا 1399/05/27
هدایت دقیق سامانه رئیس هیئت مدیره و عضو هیئت مدیره فعال 1396/11/03 تا کنون
بازرگانی پرشان تجارت بصیر رئیس هیئت مدیره منحل شده 1390/08/17 تا کنون