آمار کلی

کد ملی: 175399XXXX

تعداد کل شرکت‌ها: 1

شرکت فعال: 1

خارج شده: 0

منحل شده: 0

لیست شرکت‌ها


نام سمت وضعیت طول دوره
قند مارون بهبهان نایب رئیس هیئت مدیره و عضو هیئت مدیره فعال 1396/12/21 تا کنون