آمار کلی

کد ملی: 619959XXXX

تعداد کل شرکت‌ها: 1

شرکت فعال: 1

خارج شده: 0

منحل شده: 0

لیست شرکت‌ها


نام سمت وضعیت طول دوره
صنایع فرش کسری کبیر آران مدیرعامل و عضو هیئت مدیره فعال 1396/03/01 تا کنون