آمار کلی

کد ملی:

تعداد کل شرکت‌ها: 1

شرکت فعال: 1

خارج شده: 0

منحل شده: 0

لیست شرکت‌ها


نام سمت وضعیت طول دوره
صنعتی و معدنی مهدیار صنعت سمنگان بازرس اصلی فعال 1397/10/10 تا کنون