آمار کلی

کد ملی: 186027XXXX

تعداد کل شرکت‌ها: 1

شرکت فعال: 0

خارج شده: 1

منحل شده: 0

لیست شرکت‌ها


نام سمت وضعیت طول دوره
بین المللی ارجان صنعت فارس خوزستان عضو هیئت مدیره خارج شده 1395/10/30 تا 1397/09/24