آمار کلی

کد ملی: 126135XXXX

تعداد کل شرکت‌ها: 1

شرکت فعال: 0

خارج شده: 1

منحل شده: 0

لیست شرکت‌ها


نام سمت وضعیت طول دوره
تاکسیرانی کاشان عضو هیئت مدیره خارج شده 1394/05/03 تا 1397/04/24