آمار کلی

کد ملی: 214312XXXX

تعداد کل شرکت‌ها: 1

شرکت فعال: 1

خارج شده: 0

منحل شده: 0

لیست شرکت‌ها


نام سمت وضعیت طول دوره
بهنام گوشت آمل رئیس هیئت مدیره فعال 1398/08/01 تا کنون