آمار کلی

کد ملی: 115971XXXX

تعداد کل شرکت‌ها: 1

شرکت فعال: 1

خارج شده: 0

منحل شده: 0

لیست شرکت‌ها


نام سمت وضعیت طول دوره
سهام عدالت شهرستان فریدن بازرس علی البدل فعال 1397/04/16 تا کنون