آمار کلی

کد ملی: 005535XXXX

تعداد کل شرکت‌ها: 2

شرکت فعال: 0

خارج شده: 0

منحل شده: 2

لیست شرکت‌ها


نام سمت وضعیت طول دوره
ثمین مفتول یاران بازرس اصلی منحل شده 1390/02/25 تا کنون
آهن سازان پرشیا بازرس اصلی منحل شده 1389/11/25 تا کنون