آمار کلی

کد ملی: 137666XXXX

تعداد کل شرکت‌ها: 1

شرکت فعال: 1

خارج شده: 0

منحل شده: 0

لیست شرکت‌ها


نام سمت وضعیت طول دوره
آذران بسپار هما بازرس اصلی فعال 1398/04/26 تا کنون