آمار کلی

کد ملی:

تعداد کل شرکت‌ها: 1

شرکت فعال: 0

خارج شده: 1

منحل شده: 0

لیست شرکت‌ها


نام سمت وضعیت طول دوره
صنایع بسته بندی و انجماد گوشت تکل طلایی بازرس اصلی خارج شده 1389/03/23 تا 1390/11/08