آمار کلی

کد ملی: 004065XXXX

تعداد کل شرکت‌ها: 2

شرکت فعال: 2

خارج شده: 0

منحل شده: 0

لیست شرکت‌ها


نام سمت وضعیت طول دوره
صنایع تولیدی کیافرین عضو هیئت مدیره فعال 1398/03/29 تا کنون
صنایع رنگینه و کاتالیست پارس عضو هیئت مدیره فعال 1398/03/29 تا کنون