آمار کلی

کد ملی: 003080XXXX

تعداد کل شرکت‌ها: 2

شرکت فعال: 1

خارج شده: 1

منحل شده: 0

لیست شرکت‌ها


نام سمت وضعیت طول دوره
مهندسین مشاور مپ تک مدیرعامل و رئیس هیئت مدیره و عضو هیئت مدیره فعال 1397/06/17 تا کنون
سامانه گستر پویش رئیس هیئت مدیره و نایب رئیس هیئت مدیره و عضو هیئت مدیره خارج شده 1395/09/22 تا 1396/02/30