آمار کلی

کد ملی: 237034XXXX

تعداد کل شرکت‌ها: 3

شرکت فعال: 3

خارج شده: 0

منحل شده: 0

لیست شرکت‌ها


نام سمت وضعیت طول دوره
ساختمانی و فنی پارس ارس جنوب رئیس هیئت مدیره و نایب رئیس هیئت مدیره و عضو هیئت مدیره فعال 1397/12/02 تا کنون
پارس سیستم ره پویش بازرس اصلی فعال 1395/10/07 تا کنون
حمل و نقل مفتون کازرون عضو هیئت مدیره فعال 1394/12/28 تا کنون