آمار کلی

کد ملی: 428081XXXX

تعداد کل شرکت‌ها: 1

شرکت فعال: 1

خارج شده: 0

منحل شده: 0

لیست شرکت‌ها


نام سمت وضعیت طول دوره
روستایی دیزج آباد بازرس علی البدل فعال 1396/03/30 تا کنون