آمار کلی

کد ملی: 307191XXXX

تعداد کل شرکت‌ها: 1

شرکت فعال: 1

خارج شده: 0

منحل شده: 0

خدمات ثبتی

ثبت تغییرات شرکت در کمترین زمان

لیست شرکت‌ها


نام سمت وضعیت طول دوره
سیرگان فردیس آسیا بازرس اصلی فعال 1395/03/12 تا کنون