آمار کلی

کد ملی:

تعداد کل شرکت‌ها: 1

شرکت فعال: 1

خارج شده: 0

منحل شده: 0

لیست شرکت‌ها


نام سمت وضعیت طول دوره
2988 تولید قطعات خودرو تبریز شادباد بازرس اصلی فعال 1385/10/18 تا کنون