آمار کلی

کد ملی: 087229XXXX

تعداد کل شرکت‌ها: 2

شرکت فعال: 2

خارج شده: 0

منحل شده: 0

لیست شرکت‌ها


نام سمت وضعیت طول دوره
انجمن دوست داران کودک و خانواده خراسان رضوی رئیس هیئت مدیره فعال 1398/03/22 تا کنون
انجمن دوستداران کودک و خانواده خراسان نایب رئیس هیئت مدیره فعال 1393/09/02 تا کنون