آمار کلی

کد ملی: 063849XXXX

تعداد کل شرکت‌ها: 1

شرکت فعال: 1

خارج شده: 0

منحل شده: 0

لیست شرکت‌ها


نام سمت وضعیت طول دوره
جوانان صنعت اسفراین بازرس علی البدل فعال 1392/06/07 تا کنون