آمار کلی

کد ملی:

تعداد کل شرکت‌ها: 1

شرکت فعال: 1

خارج شده: 0

منحل شده: 0

لیست شرکت‌ها


نام سمت وضعیت طول دوره
باغ مرکبات جنات شوش شماره ثبت 1177 مدیرعامل فعال 1393/08/08 تا کنون