آمار کلی

کد ملی: 387330XXXX

تعداد کل شرکت‌ها: 1

شرکت فعال: 1

خارج شده: 0

منحل شده: 0

لیست شرکت‌ها


نام سمت وضعیت طول دوره
آباد سازان سرای آفتاب بازرس اصلی فعال 1398/11/13 تا کنون