آمار کلی

کد ملی: 092064XXXX

تعداد کل شرکت‌ها: 1

شرکت فعال: 0

خارج شده: 1

منحل شده: 0

لیست شرکت‌ها


نام سمت وضعیت طول دوره
احداث مسکن توسعه عمران یکدانه بازرس علی البدل خارج شده 1395/07/17 تا 1396/02/16