آمار کلی

کد ملی: 221912XXXX

تعداد کل شرکت‌ها: 1

شرکت فعال: 1

خارج شده: 0

منحل شده: 0

لیست شرکت‌ها


نام سمت وضعیت طول دوره
آرین مازند بانیان رئیس هیئت مدیره فعال 1396/03/16 تا کنون