آمار کلی

کد ملی:

تعداد کل شرکت‌ها: 1

شرکت فعال: 1

خارج شده: 0

منحل شده: 0

لیست شرکت‌ها


نام سمت وضعیت طول دوره
مصرف کارکنان سازمان تعاون روستایی تربت حیدریه رئیس هیئت مدیره فعال 1391/08/17 تا کنون