آمار کلی

کد ملی: 038172XXXX

تعداد کل شرکت‌ها: 1

شرکت فعال: 1

خارج شده: 0

منحل شده: 0

لیست شرکت‌ها


نام سمت وضعیت طول دوره
فرش سیمین پود دلیجان بازرس علی البدل فعال 1396/03/16 تا کنون