آمار کلی

کد ملی: 222969XXXX

تعداد کل شرکت‌ها: 2

شرکت فعال: 2

خارج شده: 0

منحل شده: 0

لیست شرکت‌ها


نام سمت وضعیت طول دوره
دانش گستران اشتغال آفرین نوآور نایب رئیس هیئت مدیره و عضو هیئت مدیره فعال 1397/07/02 تا کنون
مجتمع فنی مهر گستران پژوهش پرور رئیس هیئت مدیره و عضو هیئت مدیره فعال 1395/02/26 تا کنون