آمار کلی

کد ملی: 193072XXXX

تعداد کل شرکت‌ها: 1

شرکت فعال: 1

خارج شده: 0

منحل شده: 0

لیست شرکت‌ها


نام سمت وضعیت طول دوره
صنعتگران نوید آپادانا مدیرعامل و عضو هیئت مدیره فعال 1397/06/11 تا کنون