آمار کلی

کد ملی: 354969XXXX

تعداد کل شرکت‌ها: 1

شرکت فعال: 1

خارج شده: 0

منحل شده: 0

لیست شرکت‌ها


نام سمت وضعیت طول دوره
مسکن اداره کل بنادر و کشتیرانی بازرس علی البدل فعال 1392/05/23 تا کنون