آمار کلی

کد ملی:

تعداد کل شرکت‌ها: 1

شرکت فعال: 1

خارج شده: 0

منحل شده: 0

لیست شرکت‌ها


نام سمت وضعیت طول دوره
خدماتی پشتیبانی پنج هزارو پانصدو هشتاد کازرون عضو هیئت مدیره و منشی هییت مدیره فعال 1394/10/09 تا کنون