آمار کلی

کد ملی: 625970XXXX

تعداد کل شرکت‌ها: 1

شرکت فعال: 1

خارج شده: 0

منحل شده: 0

لیست شرکت‌ها


نام سمت وضعیت طول دوره
عادل تراز شمال بازرس اصلی فعال 1392/10/07 تا کنون