آمار کلی

کد ملی: 092011XXXX

تعداد کل شرکت‌ها: 1

شرکت فعال: 1

خارج شده: 0

منحل شده: 0

لیست شرکت‌ها


نام سمت وضعیت طول دوره
شفا شهد مشیر شرق عضو هیئت مدیره فعال 1396/04/08 تا کنون