آمار کلی

کد ملی: 557940XXXX

تعداد کل شرکت‌ها: 3

شرکت فعال: 3

خارج شده: 0

منحل شده: 0

لیست شرکت‌ها


نام سمت وضعیت طول دوره
خدماتی توان یاران گلدشت مدیرعامل و عضو هیئت مدیره فعال 1397/01/29 تا کنون
صداقت جویان جامعه رئیس هیئت مدیره فعال 1395/10/13 تا کنون
کار سازان جامعه نایب رئیس هیئت مدیره فعال 1395/10/13 تا کنون