آمار کلی

کد ملی: 229555XXXX

تعداد کل شرکت‌ها: 2

شرکت فعال: 2

خارج شده: 0

منحل شده: 0

لیست شرکت‌ها


نام سمت وضعیت طول دوره
خط و صفحه بازرس علی البدل فعال 1398/01/08 تا کنون
فراز مان سپهرکیش بازرس اصلی فعال 1397/02/15 تا کنون