آمار کلی

کد ملی: 004884XXXX

تعداد کل شرکت‌ها: 1

شرکت فعال: 1

خارج شده: 0

منحل شده: 0

لیست شرکت‌ها


نام سمت وضعیت طول دوره
آردین پرواز بر فراز آسمان رئیس هیئت مدیره فعال 1398/11/19 تا کنون