آمار کلی

کد ملی:

تعداد کل شرکت‌ها: 1

شرکت فعال: 0

خارج شده: 1

منحل شده: 0

لیست شرکت‌ها


نام سمت وضعیت طول دوره
خدماتی کار گستر دشت مینو بازرس اصلی خارج شده 1386/11/16 تا 1389/11/20