آمار کلی

کد ملی: 465020XXXX

تعداد کل شرکت‌ها: 1

شرکت فعال: 1

خارج شده: 0

منحل شده: 0

لیست شرکت‌ها


نام سمت وضعیت طول دوره
ساختمانی پویا رزم فرادنبه بازرس علی البدل فعال 1395/06/10 تا کنون