آمار کلی

کد ملی: 387352XXXX

تعداد کل شرکت‌ها: 1

شرکت فعال: 1

خارج شده: 0

منحل شده: 0

لیست شرکت‌ها


نام سمت وضعیت طول دوره
غیردولتی غیرانتفاعی ترنم باران آرامش مهر مدیرعامل و عضو هیئت مدیره فعال 1397/12/25 تا کنون