آمار کلی

کد ملی: 005293XXXX

تعداد کل شرکت‌ها: 1

شرکت فعال: 1

خارج شده: 0

منحل شده: 0

لیست شرکت‌ها


نام سمت وضعیت طول دوره
خیریه رهروان محمد رسول الله عضو هیئت مدیره فعال 1394/08/11 تا کنون