آمار کلی

کد ملی: 549936XXXX

تعداد کل شرکت‌ها: 2

شرکت فعال: 1

خارج شده: 0

منحل شده: 1

لیست شرکت‌ها


نام سمت وضعیت طول دوره
منحله بازرس علی البدل منحل شده 1394/03/20 تا کنون
در عضو هیئت مدیره فعال 1393/02/30 تا کنون