آمار کلی

کد ملی: 403184XXXX

تعداد کل شرکت‌ها: 1

شرکت فعال: 1

خارج شده: 0

منحل شده: 0

لیست شرکت‌ها


نام سمت وضعیت طول دوره
سفیده فجر اورقین رئیس هیئت مدیره و عضو هیئت مدیره فعال 1396/04/01 تا کنون