آمار کلی

کد ملی: 008102XXXX

تعداد کل شرکت‌ها: 1

شرکت فعال: 1

خارج شده: 0

منحل شده: 0

لیست شرکت‌ها


نام سمت وضعیت طول دوره
آسایش خانه سبز آرکا رئیس هیئت مدیره فعال 1392/03/08 تا کنون