آمار کلی

کد ملی:

تعداد کل شرکت‌ها: 1

شرکت فعال: 0

خارج شده: 1

منحل شده: 0

لیست شرکت‌ها


نام سمت وضعیت طول دوره
کیمیا نوساز باختر بازرس اصلی خارج شده 1387/11/12 تا 1388/11/18