آمار کلی

کد ملی: 005728XXXX

تعداد کل شرکت‌ها: 1

شرکت فعال: 0

خارج شده: 1

منحل شده: 0

لیست شرکت‌ها


نام سمت وضعیت طول دوره
خدمات مسافرت هوایی و جهانگری هیلدا سیر نایب رئیس هیئت مدیره و عضو هیئت مدیره خارج شده 1391/04/25 تا 1392/05/07