آمار کلی

کد ملی: 006760XXXX

تعداد کل شرکت‌ها: 1

شرکت فعال: 0

خارج شده: 1

منحل شده: 0

لیست شرکت‌ها


نام سمت وضعیت طول دوره
نمایندگی بیمه آتیه اندیش مهر اعتماد بازرس علی البدل خارج شده 1396/10/12 تا 1397/04/30