آمار کلی

کد ملی: 387378XXXX

تعداد کل شرکت‌ها: 2

شرکت فعال: 1

خارج شده: 0

منحل شده: 1

لیست شرکت‌ها


نام سمت وضعیت طول دوره
رها چوب کارو آروند عضو هیئت مدیره فعال 1396/04/20 تا کنون
همکاران و معماران رها رئیس هیئت مدیره منحل شده 1394/12/23 تا کنون