آمار کلی

کد ملی: 128236XXXX

تعداد کل شرکت‌ها: 1

شرکت فعال: 0

خارج شده: 1

منحل شده: 0

لیست شرکت‌ها


نام سمت وضعیت طول دوره
تدبیر طب پویا بازرس اصلی خارج شده 1393/05/23 تا 1395/05/23