آمار کلی

کد ملی: 382005XXXX

تعداد کل شرکت‌ها: 1

شرکت فعال: 1

خارج شده: 0

منحل شده: 0

لیست شرکت‌ها


نام سمت وضعیت طول دوره
3651 تروسکه ی هیرا نایب رئیس هیئت مدیره فعال 1393/03/28 تا کنون