آمار کلی

کد ملی: 456995XXXX

تعداد کل شرکت‌ها: 1

شرکت فعال: 1

خارج شده: 0

منحل شده: 0

لیست شرکت‌ها


نام سمت وضعیت طول دوره
طاق نمای کویر بازرس اصلی فعال 1394/07/15 تا کنون